• Stina Wahlsten

Hållbarhet genom cirkulär ekonomi och en grön skattereform

Updated: Mar 29, 2019

Ett miljövänligare Finland genom en cirkulär ekonomi och grön skatteväxling.


En av dagens största utmaningar är klimatförändringen. Som enskilda individer, och företag, kan och bör vi göra klimatsmarta val i vår vardag. Huvudansvaret får dock inte falla på vårt, individens, ansvar utan måste tas av statsmakten. Den finländska klimatpolitiken kan och borde vara mer ambitiös. Detta kan göras genom att stöda och incentivera konsumenter och företag via miljöskatter och en grön skattepolitik, och en större satsning på en cirkulär ekonomi.Miljöskatter

Implementeringen av miljöskatter är ett centralt styrningssätt då vi vill skapa ett samhälle med lägre utsläpp. EU har i en undersökning från 2016 påvisat att man med en grön skattereform kan över en femårsperiod kan förbättra sysselsättningen med upp till 3%, tillväxt med upp till 2% och även uppnå 5% minskning i vatten- och energianvändning, samt CO2 utsläpp.

Implementeringen av miljöskatter är ett centralt styrningssätt då vi vill skapa ett samhälle med lägre utsläpp

Grundtanken med korrigerande skatter är att öka beskattningen på sådant som är skadligt för samhället eller på sådana som inte ska uppmuntras som miljöförstöring, och minska beskattningen på sådan som vi vill öka på eller stimulera till såsom exempelvis cirkulär ekonomiska företagsmodeller.


En grön skattereform

De områden jag specifikt vill jobba för inom hållbarhetsfrågor och miljöskatter är en grön skattereform, effektivisering av energianvändningen, samt stödja och uppmuntra konsumenter och företag till att välja miljövänligare tjänster och varor.


Med en grön skattereform menas en skattepolitik där det kostar att förorena och är mer lönsamt att välja hållbara alternativ. Målet med en grön skattereform är inte att öka det totala skattetrycket utan att förändra strukturen på skattesystemet och samtidigt öka dess miljörelevans. Miljöskatterna kan delas in i energiskatter, transport relaterade skatter, naturresurs relaterade skatter och skatter för föroreningar.

Med en grön skattereform menas en skattepolitik där det kostar att förorena och är mer lönsamt att välja hållbara alternativ.

En grön skattereform skulle innebära två saker; för det första skulle utsläpp och förbrukning av naturresurser beskattas hårdare än det görs i dagsläge. Däremot skulle arbete och företagande beskattas lindrigare, för att uppmuntra till innovation och ökad konkurrens på marknaden. För det andra skulle jag vill se att miljö- och energiskatterna bindas till index som skulle garantera att de inte förlorar sin effekt automatiskt vid inflation.


Konkreta handlingar

Att stödja och uppmuntra konsumenter och företag till att välja miljövänligare tjänster och varor kan göras genom olika mervärdesskatter på varor och tjänster. Grundtanken här är att man skulle höja mervärdesskatten på varor och tjänster som förbrukar mycket naturresurser och sänka mervärdesskatten på varor och tjänster som förbrukar mindre naturresurser samt sysselsätter fler.


För att effektivisera energianvändningen kunde man tänkas införa en elskatt som bygger på marknadspriset, dvs. en skatt som fastställs enligt marknadspriset främjar elasticitet i efterfrågan så att förbrukningen tajmas till tidpunkter som är bättre för ekonomin och klimatet. Utöver detta kunde man införa en skatt på spillvärme från kraftverk och industrier för att minska på energi svinnet och skapa incitament att utnyttja denna energi till att exempelvis värma fastigheter. Som en tredje punkt kunde man införa en fastighetsskatt som graderas enligt byggnaders energieffektivitet. Delvis skulle detta uppmuntra till att exempelvis husbolag dels satsa på förbättrad isolation i fastigheter och att uppdatera deras energiklass till något mellan energiklass A och C.


Cirkulär ekonomi och miljöskatter

Detta omfattar hel del områden, det jag specifikt brinner för här är att sänka mervärdesskatten på produkter och tjänster som kan påvisa att de har en cirkulär ekonomisk företagsmodell och uppmuntra till användning av kollektivtrafiken genom att att slopa eller sänka banskatten och -avgiften så att tågtrafikens konkurrenskraft kan förbättras.

Vi skall använda skatter som ett incitamentssystem som uppmuntrar företag och privatpersoner att verka och konsumera mer miljövänligt.

Jag tycker vi skall använda skatter som ett incitamentssystem som uppmuntrar företag och privatpersoner att verka och konsumera mer miljövänligt. Dessutom skulle skattelättnader på arbete och företagande uppmuntra till ökad konkurrens och innovation, vilket sätter fart på utvecklingen men också skapar fler valmöjligheter för konsumenter. Detta skapar förutsättningar för högre kvalitet på varor och tjänster, samt rättvisa priser.

69 views0 comments

Recent Posts

See All