• Stina Wahlsten

Företagande | Entrepreneurship | Yrittäminen

Updated: May 19

Företagande och sysselsättning

För en mera hållbar och jämställd framtid via innovation. Jag jobbar för ett mer företagarvänligt Helsingfors som gör det så lätt som möjligt för dig att grunda eget företag. Jag vill se ett bredare säkerhetsnät med exempelvis ett föräldraledighetsstöd. Jag vill se att vi med mera innovation för vårt samhälle mot en cirkulär ekonomi där det vi använder kan återanvändas, lånas ut eller användas tillsammans.

Entrepreneurship and employment

For a more sustainable and equal future through innovation.I want to work for a more entrepreneur - friendly Helsinki that makes it as easy as possible for you to start your own business. I want to see a wider safety net with, for example, parental leave support. I want to see that with more innovation our society can move towards a circular economy where what we use can be reused, reduced or recycled.


Yrittäminen ja työllisyys

Kohti kestävämpää ja tasa-arvoista tulevaisuutta innovaation avulla. Haluan asua kaupungissa, joka on yrittäjäystävällinen, jossa päätös oman yrityksen perustamisesta sekä sen perustaminen on helppoa.


Haluan kehittää laajempaa turvaverkkoa, esimerkiksi vanhempainvapaata. Haluan lisää innovaatioita joiden avulla voimme lisätä kerto- ja jakotaloutta yhteiskunnassamme.

38 views0 comments

Recent Posts

See All